Hastanemizde Kreş İstiyoruz !

 Sağlık çalışanlarının kreş sorunu, çözüm bekleyen en önemli problemlerinden birisi olarak gündemdeki yerini muhafaza etmektedir.

Bildiğiniz üzere, 2007 yılında dönemin Sağlık Bakanlığı Müsteşar Vekili  Sayın Uzm. Dr. Orhan F. Gümrükçüoğlu tarafından yayınlanan, 2007/42 sayılı genelge ile kreş ve gündüz bakım evleri  kurulması çalışmalarının ivedilikle başlatılması istenmiştir.

“657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 191 inci maddesi ile Devlet Memurları için lüzum ve ihtiyaç görülen yerlerde çocuk bakımevleri kurulabileceği hükme bağlanmış, mezkûr hükme dayanılarak hazırlanan ve 08.12.1987 tarihli ve 19658 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik ile de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren Devlet memurlarının çocukları için açılacak olan bakımevlerinin kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin usûl ve esaslar belirlenmiştir.

Takdîr olunacağı gibi çocuk bakımevlerinin mevcudiyeti; çocukların güvenli bir ortam içinde eğitimi ve bilimsel gereklere uygun olarak, millî, manevî, ahlâkî, kültürel ve insanî değerlere bağlılığının  gelişmesine yardımcı olunması, fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal yönlerden tam bir uyum içinde olmalarının sağlanması, beslenme ile ilgili bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazandırılması, Türkçenin doğru ve güzel konuşulmasına yardımcı olunması, çocukların ilköğretime hazırlanması ve sosyal ilişkilerinin oyunarkadaşlık yolu ile geliştirilmesi, ana babaya daha güvenli bir çalışma ortamının hazırlanarak iş veriminin artırılması bakımından büyük önemi haîzdir.

Diğer taraftan; Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi ile, ? Bakımevleri kurumun bağlı veya ilgili olduğu bakanın onayı alınmak suretiyle kurumca istihdam edilen memurların 0-6 yaş grubuna giren en az 50 çocuğu için kurumun idari ve mali işlerle ilgili birimine bağlı olarak açılabilir.? hükmü getirilmiş olup;

Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde çocuk bakımevleri açılmasının, görevli personelin güvenli ve huzurlu bir iş ortamında ve azamî verimlilikte istihdamının sağlanabilmesi bakımından haîz olduğu önem de nazarî dikkate alınarak, mezkûr Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer verilen, ?kurumca istihdam edilen memurların 0-6 yaş grubuna giren en az 50 çocuğun bulunması? şartını sağlayan kurumlarca ve Yönetmelikte öngörülen usûl ve esaslar dahilinde çocuk bakımevi açılması için gerekli iş ve işlemlere ivedilikle başlanılması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.”

2007/42 Sayılı genelgenin uygulanması için 2007/77 sayılı genelge yayımlanmış ve çocuk bakım evlerinin kurulması hususunun ifasını içeren yazı 81 İl Valiliklerine gönderilmiştir.

Başbakanlık Makamının 2010/14 Sayılı “Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması” konulu Genelgesinin 13. Maddesinde “4857 sayılı İş Kanununun ilgili hükümleri gereği kamu ve özel işyerlerinde kreş ve gündüz bakım evi yükümlülüğünün yerine getirilmesi sağlanacak ve denetlenecektir” denilmiştir.

Son olarak Sağlık Bakanlığı Müstşarı Sayın Prof. Dr. Eyüp Gümüş imzası ile  2014 yılında bu konuda bir genelge yayımlamış ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanı Uz. Dr. Zafer Çukurova İmzalı ve 87307621-4021 sayılı yazı ile Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlerinin,Valilik Sağlık Müdürlükleri koordinasyonunda değerlendirmeler yapılarak, ilgili Genelge hükümleri çerçevesinde kreş ve gündüz bakım evleri açılmasının sağlanması istenmiştir.

Tüm bu gelişmelere karşın şuan ülkemizin birçok ilinde Sağlık Personeli, kreş konusunda mağduriyet yaşamaya devam etmektedir.

Eksen Sağlık Bir Sen olarak, daha önce defalarca kreş talebimizi dile getirdik. Şimdi ise İstanbul İlinde İl Temsilcimiz Sayın Ufuk Bektaş ve Eyüp Devlet Hastanesi İş yeri temsilcimiz Sayın Harun Çayır öncülüğünde kurum yöneticileri ile temasa geçilmiş ve çalışanlar tarafından hastane idaresine dilekçe vermek suretiyle kreş talepleri iletilmiştir.

Sendika olarak başlattığımız bu çalışmayı tüm ülkeye yayıyoruz.

Bu kapsamda Sendikamız üyelerinin ekte sunulan dilekçe örneğini doldurarak çalıştıkları kurumlara vermeleri ve kendilerine verilen cevapları Sendika temsilcilerimizle paylaşmalarını rica ediyoruz.

Saygılarımla…

 

Arif YAŞAR

EKSEN Sağlık Bir-Sen

Genel Başkanı


Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız

 Okunma Sayısı : 3042         10 Şubat 2015

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 463710

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.