MİLLİ GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN ÖRGÜT VE YAPILARLA İRTİBATLI KAMU ÇALIŞANLARI HAKKINDA

HAKKIMIZDA / DUYURU VE İLANLAR

Başbakanlıktan: Konu : Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları Hakkında

GENELGE 2016/4

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, devlet otoritesini zaafa uğratmayı amaçlayan, iç ve dış güvenliği bozmaya çalışan, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleri veya legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten yapılarla mücadelesini hukuki zeminde etkin bir şekilde yürütmektedir.

Anayasal bir hakkın kullanımı sonucu kamu hizmetine giren ve devlet adına millete hizmetle yükümlü olan kamu çalışanlarının (İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerinde çalışanlar dahil)  en önemli vasıfları dürüstlük, tarafsızlık ve anayasa ile kanunlara bağlılıktır.

"Kamu çalışanlarının hizmet içi ve dışındaki davranışlarının, resmi sıfatlarının gerektirdiği niteliklerle bağdaşır olması zorunludur. Devletin ve ülkenin menfaatlerini korumakla yükümlü olan kamu çalışanlarının; anayasaya ve kanunlara sadakatle hareket etmeleri, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak, davranışlarıyla kendilerine duyulan güveni zedelememeleri gerekmektedir. Bu çerçevede, kamu çalışanları, kanunların suç saydığı eylemleri işlemek amacıyla kurulan örgüt veya yapılarla hiçbir şekilde ilişki içine giremez; bu yönde faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamaz ya da bunlara yardım ve yataklık edemezler.

Kamu çalışanları, ilgili mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde yalnız hiyerarşik amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olup, bu görevlerin ilgili mevzuata göre yürütülmesinden yalnız amirlerine karşı sorumludurlar. Amirler ise maiyetlerinde çalışanların görevlerini Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirip getirmediğini takip ve kontrol etmekle yükümlüdürler."

"Kamu hizmetine girme hakkı da dahil olmak üzere, anayasada yer alan haklardan hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan hukuk devletini ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Nitekim bu tür faaliyetler, kanunlarda adli ve idari nitelikte yaptırım gerektiren fiiller olarak düzenlenmiştir.

Bu itibarla;

-       Terör örgütleri veya legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten yapılarla ilişki kuran veya eylem birliği içerisinde olan,

-        Bu örgüt ve yapıların emir ve talimatlarıyla hareket eden,

-       Bu örgüt ve yapılara  yardım eden,

-       Kamu imkan ve kaynaklarını bu örgüt ve yapıları desteklemeye yönelik kullanan veya kullandıran,

-       Bu örgüt ve yapılarla mücadeleyi engelleyen,

-       Bu örgüt ve yapıların propagandasını yapan,

Kamu çalışanları hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde idari nitelikli işlemlerin yetkili amirler tarafından yapılacaktır, suç teşkil eden fiiller yönünden ise durumun ivedilikle adli mercilere bildirilecektir.

Yukarıda belirtilen hususlar personel çalışmasına dayalı hizmet alımı ihalesiyle istihdam edilen personel hakkında da ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle uygulanacaktır.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan

 Okunma Sayısı : 2700         17 Şubat 2016

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 240387

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.