Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelik

HAKKIMIZDA / MEVZUAT

15 Mayıs 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30067

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE

İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlık ve bağlı kuruluşları (Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu hariç) döner sermaye işletmelerinin idaresi, sermayesi, gelir ve giderleri ile bütçe işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bağlı Kuruluş: İlgili mevzuatında, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu hariç, Bakanlık bağlı kuruluşu olarak tanımlanan ve bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan kuruluşları,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Döner sermaye yöneticisi: Sağlık Müdürlüklerinde İl Sağlık Müdürünü, Halk Sağlığı Müdürlüklerinde Halk Sağlığı Müdürünü, Kamu Hastane Birliklerinde Genel Sekreter ile Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez işletmelerinde ilgili mevzuatında belirlenen yöneticiyi,

ç) İşletme: Birinci basamak sağlık hizmeti sunan kuruluşlar da dâhil olmak üzere Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarından 209 sayılı Kanuna tâbi döner sermayeli işletmeleri,

d) Kanun: 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin İdaresi, Kadro Planı, Muhasebe Yetkilisi ve Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı

İşletmenin idaresi

MADDE 4 – (1) Her işletmenin idaresi, işletmenin Döner sermaye yöneticisine tevdi olunur.

(2) İşletmenin Döner sermaye yöneticisi; işletmeyi, mevzuatı çerçevesinde ve Bakanlık emir ve talimatına uygun olarak işletme menfaatlerini koruyacak şekilde idare eder.

Kadro planı

MADDE 5 – (1) Döner sermaye kadrolarının ihdası, iptali ve benzeri işlemleri 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabidir.

Muhasebe yetkilisi ve muhasebe yetkilisi yardımcısı

MADDE 6 – (1) Döner sermaye işletmesinin mali ve muhasebe işlemleri Maliye Bakanlığınca atanacak muhasebe yetkilisi tarafından yürütülür. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı işletmelerde muhasebe yetkililiği ve işlemleri ilgili mevzuatına göre belirlenir.

(2) İhtiyaç duyulması halinde, döner sermaye muhasebe yetkilisine yardımcı olmak üzere bir muhasebe yetkilisi yardımcısı atanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşletmenin Sermayesi, Gelir ve Giderleri İle Bütçe İşlemleri

Sermaye

MADDE 7 – (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı için bir milyar Türk Lirası; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu merkez ve taşra teşkilatı için bir milyar Türk Lirası ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu merkez ve taşra teşkilatı içinde sekiz milyar Türk Lirası sermaye tahsis edilmiştir. Bu miktar her bütçe yılı içinde Bakanlar Kurulunca ihtiyaca göre artırılabilir.

(2) Döner sermaye tahsis edilecek işletmelerle, bu işletmelerin her birine verilecek sermayenin miktarı Bakanlık ile bağlı kuruluşlarınca ihtiyaca göre artırılır veya eksiltilir.

Sermaye kaynakları

MADDE 8 – (1) İşletmelerin sermaye kaynakları;

a) Devlet yardımlarından,

b) Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlardan,

c) Bağışlardan,

oluşur.

(2) İşletmelerin ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar, elde edilen dönem sonu kârları ödenmemiş sermayelerine mahsup edilir. Bağışlar, varsa öncelikle ödenmemiş sermayeye mahsup edilir. Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen bağış ve yardımlar, tahsis edilen sermaye tutarına bakılmaksızın sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen kârlar, hesap dönemini izleyen mayıs ayının sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılır.

(3) Bakanlık, sağlık kurum ve kuruluşlarına üçüncü şahıslarca yapılacak her türlü bağış ve yardımları döner sermayeye gelir kaydettirmeye yetkilidir.

Gelirler

MADDE 9 – (1) Döner sermaye işletmelerinin gelirleri şunlardır:

a) Her türlü muayene, teşhis, tedavi, laboratuvar, tetkik, tahlil, ameliyat ve benzeri sağlık hizmetleri karşılığında elde edilen gelirler,

b) Üretimi yapılan ilk madde, malzeme, mamul, aşı, serum, protez ve benzerlerinin satışından elde edilen gelirler,

c) İlaç, insan kanı ve kan ürünleri imali ile istihsal veya imal edilecek diğer madde ve malzemeler karşılığında elde edilen gelirler,

ç) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler,

d) Uzmanlık belgesi, sertifikasyon ve sınav hizmetlerinden elde edilen gelirler,

e) Poliklinik ve özel tarifeli poliklinik hizmet gelirleri ile teşhis, tetkik, tahlil ve ameliyat hizmeti karşılığı elde edilen gelirler,

f) Bakanlıkça uygun görülen diğer hizmetlerden elde edilen gelirler,

g) Bastırılan veya yaptırılan her nevi belgelerden elde edilen gelirler,

ğ) Trafik kazaları ile ilgili olarak özel veya 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre zorunlu sigortalı olan kişilere verilen hizmetler ile sigortalı turistlere veya yabancı hastalara verilen sağlık hizmetlerinden elde edilen gelirler,

h) Sağlık alanında verilen kurs, eğitim, araştırma, yayın ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler,

ı) Gecikme zamları ve faiz gelirleri,

i) Diğer kamu veya özel sektör kuruluşlarının sağlık alanında sunduğu hizmetlere kredi notu verilmesi veya akredite edilmesinden elde edilen gelirler,

j) Atölye, tamirhane veya depolarda gerçekleştirilen sağlık hizmetleri ile ilgili montaj, demontaj veya proje işlerinden elde edilen gelirler,

k) Sağlık kurum ve kuruluşlarında üçüncü şahıslarca yapılacak sağlık alanı dışındaki tanıtım hizmetlerinden elde edilen gelirler,

l) 7/2/2009 tarihli ve 27134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Hizmeti Sunan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis ve Tedaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında elde edilen gelirler,

m) Kullanılmayan veya ihtiyaç fazlası olan taşınırların tespit edilen bedel üzerinden Kanun kapsamına dâhil döner sermayeli işletmelere devredilmesi karşılığında elde edilen gelirler,

n) Toplum ruh sağlığı ve rehabilitasyon merkezlerinin iş-uğraş atölyelerinde iyileştirmeye yönelik üretilen ürünlerin satış gelirleri,

o) Döner sermaye kaynakları ile elde edilen alet, cihaz ve malzemelerden hurdaya ayrılanların satışından elde edilecek gelirler,

ö) Diğer gelirler.

(2) Kanunun 5 inci maddesi uyarınca gönderilecek tutarlar, Bakanlıkça gönderilen yardım ve gelir kapsamında değerlendirilir.

(3) Uygulama Talimatlarında yer alanlar hariç olmak üzere; birinci fıkranın (g) ve (j) bentlerinde sayılan gelirler 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu uyarınca her malî yıl başında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce; (h) ve (i) bentlerinde sayılan gelirler ise Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından fiyatlandırılır.

Giderler

MADDE 10 – (1) Döner sermayenin giderleri şunlardır:

a) Memur ve sözleşmeli personele aylık, ücret ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan döner sermaye ek ödemeleri ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 33 üncü maddesi hükmünce ödenecek nöbet ücreti giderleri,

b) İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilecek işçi ücretleri,

c) Satın alınacak her türlü mal ve hizmet bedelleri,

ç) Araştırma-geliştirme, danışmanlık ve bilirkişilik giderleri,

d) Yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmesi kaydıyla, Bakanlık adına inşa edilecek yeni veya ek binaların yapım giderleri;  işletmelerin kullanmakta olduğu binaların her türlü bakım, onarım, tadilat, müştemilat ve çevre düzenlemesi giderleri ile bu binaların kira bedelleri,

e) Tıbbi cerrahi demirbaş ve diğer demirbaş mal bedelleri,

f) Deneysel amaçlı ve hizmet gereği canlı hayvan beslenmesi ve bunların ürünlerinden faydalanılması ile ziraî mahsullerden ihtiyaç görülenlerin yetiştirilmesi, bakımı ve satışına ilişkin giderlerin yapılması ile vergi, resim, harç ve komisyon giderleri,

g) Döner sermaye kazancının elde edilmesiyle ilgili giderler,

ğ) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmü gereğince Bakanlık Merkez Döner Sermaye birimi hesabına aktarılan tutarlar,

h) Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik her türlü eğitim giderleri,

ı) Ambulans, cenaze arabası ve benzeri sağlık hizmet araçlarının akaryakıt, donanım, yedek parça, bakım ve tamirat giderleri,

i) Tamirat, tadilat, inşaat, tıbbî ve fennî tesisat ile kamulaştırma yaptırılmasıyla ilgili giderler,

j) Taşınır veya taşınmaz mal satın alınması, ihtiyaç duyulan taşınmaz mallar üzerinde sınırlı aynî hak tesis edilmesi, kiralanması veya bunlara ilişkin yapılan her türlü giderler,

k) Tamir ve imal atölyeleri açılması ve bunlara sermaye tahsis edilmesi,

l) Yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmesi kaydıyla, ambulans, cenaze arabası ve hizmet aracı satın alınması ile ayrıca bunların kiralanması veya hizmet satın alınması yoluyla temini ve bunlara ilişkin giderler,

m) Fiyatlandırılan mamullerin serbest piyasaya veya sair müesseselere intikal ettirilmesi ve buna ilişkin giderler,

n) Sağlık hizmeti sunan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis ve Tedaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılacak giderler,

o) Kanun kapsamına dâhil döner sermayeli işletmelerin kullanmadıkları veya ihtiyaç fazlası olup bedeli karşılığında devralınan taşınırlara ilişkin giderler,

ö) Sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmetlerini aksatmamak ve yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmek kaydıyla, genel bütçe ödeneği ile devam etmekte olan kurum ve kuruluşun bina projelerinin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri için harcanmak üzere Bakanlıkça belirlenen tutarda ilgili saymanlığa aktarılacak giderler,

 p) Döner sermayeli işletmelerin, tıbbî cihaz, tıbbî sarf malzemesi, ilâç ve büro malzemeleri gibi  merkezî olarak satın alınmasında fayda görülen mal alımları ile hizmet alımları için yapılan her türlü giderler,

r) Eğitim hastanelerinde uzmanlık eğitimi yapmakta olan yabancı uyruklu asistanlara ilgili mevzuat uyarınca yapılan ödemeler,

s) Personelin ilgili mevzuatı gereği yapılması zorunlu olan sağlık tarama giderleri,

ş) Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası giderleri,

t) Aday çırak, çırak ve stajyer öğrencilerin ücretleri,

u) Kongre veya eğitimlere gönderilen kurum personeline, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yapılacak ödemeler,

ü) Döner sermaye işlerinde çalışan memur ve hizmetlilerden görevi gereği yemek zamanlarını işletmede geçirmekte olanların iaşeleriyle yine vazife icabı işletmede kalmak zaruretinde bulunanların ibateleri,

v)  Diğer giderler.

Bütçe 

MADDE 11 – (1) Bütçe; işletmelerin belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgedir.

(2) İşletme bütçeleri; metin kısmı ile ekli cetvellerden oluşur.

(3) Bütçeler, yılı içinde yapılacak giderler ile gelirlerden oluşur.

(4) Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasında aşağıdaki ilkelere uyulur:

a) Bütçeyle verilen harcama yetkisi, mevzuatla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır.

b) Bütçeler, izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte hazırlanır ve değerlendirilir.

c) Bütçe, malî işlemlerin kapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini sağlar.

ç) Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir.

d) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır.

e) Bütçelerde giderlerin gelirleri aşmaması esastır.

f) Bütçeler, ait olduğu yıl başlamadan önce yetkili merci tarafından onaylanmadıkça uygulanamaz.  

g) Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve malî saydamlık esas alınır.

ğ) İşletmelerin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir.

h) İşletme hizmetleri, bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem, ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir.

Bütçenin uygulamaya konulması

MADDE 12 – (1) Onaylanarak kesinleşen bütçeler, en geç Aralık ayının sonuna kadar uygulanmak üzere işletmelere gönderilir. Bütçelerin bir örneği de muhasebe yetkilisine verilir.

Ek bütçe

MADDE 13 – (1) Bütçede öngörülen ödeneklerin yetersiz kalması veya iş programında öngörülmeyen işlerin yapılmasının gerektiği hâllerde, süre şartları hariç olmak üzere ek bütçe yapılabilir. Ek bütçe taleplerinde kaynağın gösterilmesi zorunludur.

Aktarma

MADDE 14 – (1) Bütçe bölümleri arasında aktarma yapmaya Bakanlıkta müsteşar, bağlı kuruluşlarda kurum başkanları yetkilidir. Bütçe bölümleri arasında aktarma yapmaya ilişkin yetki devredilebilir.

(2) Bölüm içi aktarmalarda aktarma yapmaya Döner sermaye yöneticisi yetkilidir.

Defter, mali tablo ve belgeler

MADDE 15 – (1)  Defter ve belgelerin muhasebe yetkililerince düzenlemesinde ve bunların Sayıştaya ve ilgili kamu idarelerine gönderilmesinde, 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde yer alan düzenlemeler ile Sayıştay tarafından belirlenen usul ve esaslara uyulur.

(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkezinde kurulan merkez döner sermaye saymanlıkları, işletme ve işletme birimlerinin bilançolarını Şubat ayı sonuna kadar konsolide ederek elektronik veya kağıt ortamında istenilecek şekilde ilgili yerlere verirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşletme Faaliyetleri

Kiraya verme işlemleri ile üretilen mal ve hizmetlerin sipariş ve satışları

MADDE 16 – (1) İşletmelerde üretilip bedelleri, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu hükümlerine göre belirlenen mal ve hizmetlerin dışındakilerin bedeli, maliyet bedelinin altında olmamak kaydıyla işletmeler tarafından tespit edilecek bedelle, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre satılır.

 (2) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile mahalli idareler ve bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler, iktisadi devlet teşekkülleri, özel kanun ve kararnamelerle kurulan banka ve sigorta teşekkülleri ile işletmeler arasında; siparişin niteliği, ödeme şekli, süresi ve diğer hususları içerecek yazılı teklifler üzerine sipariş kabul edilir. Bu takdirde siparişle birlikte işin bedelinin % 10’u peşin alınır.

  (3) Bakanlıkça uygun görülen mal ve hizmetlerin kredili satılması mümkündür. Mal ve hizmetin tesliminde işin bedelinin % 25’i ödenmiş olması kaydıyla kalan tutar, on iki ayı geçmemek üzere eşit miktarlarda takside bağlanabilir.

(4) Tamamen sosyal hizmet ifa eden işletmenin, hizmet imkanlarını artırmak, ihtiyaçtan fazla mamul ve mahsullerin serbest piyasaya ve ihale yoluyla müesseselere intikal ettirmek maksadıyla satışı teşvik ve gelir miktarını yükseltmek veya müesseseyi tanıtmak bakımından gerekli reklam ve tanıtımı yapmak üzere teşhir ve satış yerleri açmaya, broşürler bastırmaya, gazeteye ilan vermeye, mamül ve mahsullerden lüzum görülecek yerlere bedelsiz numuneler vermeye veya göndermeye Döner sermaye yöneticisi yetkilidir. Ancak bedelsiz verilecek numuneler için Bakanlığın onayı şarttır.

(5) İşletmelerin kiraya verme işlemleri 15/6/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine tabidir. 

Bütçe dışı avans

MADDE 17 – (1) Sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının yüzde otuzunu geçmemek üzere, yüklenicilere, 30/12/2005 tarihli ve 2005/9913 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre bütçe dışı avans verilebilir.

(2) Mal ve hizmet alımlarında yüklenme tutarının % 10’una, yapım işlerinde ise % 15’ine kadar teminat karşılığında bütçe dışı avans verilebilir. Bu oranların üzerinde avans verilmesini zorunlu kılan durumlarda; üst yöneticinin kararı ile aşan kısım için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı oranda faiz alınmak kaydıyla, yüklenme tutarının % 30’unu aşmamak üzere belirlenecek oranda bütçe dışı avans verilebilir.

Taşınır işlemleri

MADDE 18 – (1) Döner sermayeli işletmeler, kullanmadıkları veya ihtiyaç fazlası olan mal ve demirbaşları bedelsiz veya tespit edilecek bedel üzerinden birbirlerine devredebilirler.

(2) Aynı il sınırları içerisindeki döner sermayeli işletmeler ariyet sözleşmesi ile birbirlerine ödünç mal verebilirler.

(3) İşletmelerce edinilen taşınırların kayıtlara alınmasında, verilmesinde ve izlenmesinde, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Dava ve icra işleri

MADDE 19 – (1) İşletmelere müteallik dava ve icra işleri ile diğer muhakemat hizmetleri; 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, Bakanlık ve bağlı kuruluşlar hukuk birimlerinde istihdam edilen hukuk müşavirleri ve avukatlar ile taşra hukuk birimlerinde istihdam edilen avukatlar, ihtiyaç duyulması halinde de Maliye Bakanlığından talep etmek suretiyle yürütülür.

(2) İşletmelerce, birinci fıkraya göre muhakemat hizmetlerinin temin edilememesi veya özel uzmanlık gerektirdiği Bakan onayı ile belirlenen hallerde, muhakemat hizmetlerini yürütmek üzere Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesine göre doğrudan temin usulüyle serbest avukatlardan veya avukatlık ortaklıklarından hizmet satın alınabilir.

Sigorta

MADDE 20 – (1) Döner sermaye işletmesi envanterinde kayıtlı olup, ilgili mevzuatında sigortalanmasına cevaz verilen taşınır mallardan Bakanlıkça uygun görülenler, sigorta ettirilebilir.

Personel servisi hizmetleri

MADDE 21 – (1) Döner sermayeli işletmeler belediye sınırları dışında bulunduğu veya gündelik muayyen tarifelerle işleyen Devlete veya belediyelere ait taşıt güzergahından uzak olduğu veya nakil vasıtalarının zamanında işbaşında bulunmalarını temin edecek yeterlikte olmadığı hallerde; 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 7 nci maddesine göre hareket edilir.

Harcırahlar ve zaruri masraflar

MADDE 22 – (1) Döner sermaye hizmetleri için görevlendirilenlerin harcırahları, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre döner sermaye işletmesi bütçesinden ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 2/9/1961 tarihli ve 10896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 Okunma Sayısı : 3735         16 Mayıs 2017

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 858397

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.