Bir Dava Daha Kazandık

 / HUKUK

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde hemşire olarak görev yapan üyemiz eş durumu mazereti nedeniyle Sağlık Bakanlığı Düzce Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne naklen atama talebinde bulunmuş ve talebin reddine ilişkin 04/10/2016 tarih ve E.2053 Sayılı işlemin iptali için sendikamızca dava açılmıştır.

Söz konusu idare savunma özetinde;

“İ.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire olarak görev yapan üyemizin eş durumu mazereti nedeniyle kurumlar arası geçiş ile atanma talebinin Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 17. Maddesi 3/c bendine göre eşinin sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmadığı için kabul edilmediği, işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.” Demiştir.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından görülen dava sonucu;

“…… Olayda, davalı idare tarafından, hizmet gerekleri, kadro ihtiyacı ve aile birliği bir arada tutularak bir değerlendirme yapılması gerekirken, ilgili idarece sadece davacı eşinin ilgili yönetmeliğin 17. Maddesi uyarınca … sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmadığı… gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, …………………….., kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere 31/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” Denilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
 Okunma Sayısı : 2475         25 Temmuz 2017

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 325819

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.